Rượu thuộc danh mục hàng hóa hạn chế kinh doanh. Tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế chỉ được đầu tư, sản xuất, kinh doanh (bán buôn, bán lẻ) rượu khi có đủ điều kiện và có Giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (Bộ Công thương, Sở Công thương, Phòng Công thương).

Ngày 25/7/2008, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 10/2008/TT-BCT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 7/4/2008 của Chính ph ủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

Thông tư hướng dẫn về điều kiện sản xuất, kinh doanh rượu; thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép sản xuất, kinh doanh rượu. Rượu thuộc danh mục hàng hóa hạn chế kinh doanh. Tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế chỉ được đầu tư, sản xuất, kinh doanh (bán buôn, bán lẻ) rượu khi có đủ điều kiện và có Giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (Bộ Công thương, Sở Công thương, Phòng Công thương) theo hướng dẫn tại Thông tư này. Kể từ ngày 1/1/2010, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục địch kinh doanh phải có Giấy phép sản xuất rượu thủ công. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu là thành viên thuộc làng nghề sản xuất rượu thủ công không phải xin cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công. Tổ chức, cá nhân đại diện làn nghề phải xin cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công cho làng nghề và chịu trách nhiệm về các điều kiện sản xuất rượu áp dụng chung cho các thành viên thuộc làng nghề. Thời hạn hiệu lực của Giấy phép kinh doanh rượu là 5 năm. Trước thời điểm hết hiệu lực của Giấy phép 30 ngày, thương nhân phải có văn bản đề nghị cấp lại gửi về cơ quan quản lý nhà nước về công thương nơi đã cấp Giấy phép cho thương nhân. Tổ chức, cá nhân kinh được cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh rượu phải nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

Thông tư được đăng Công báo ngày 9/8/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Thông tư số 12/1999/TT-BTM ngày 19/5/1999 của  Bộ Thương mại hướng dẫn kinh doanh mặt hàng rượu. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, tổ chức cá nhân đang sản xuất, kinh doanh rượu đủ các điều kiện hướng dẫn tại Thông tư này nếu tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép. Trong thời gian chờ cấp Giấy phép, tổ chức, cá nhân vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi cơ quan cấp phép cấp Giấy phép hoặc có văn bản từ chối cấp Giấy phép.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article