Ngày 30/7/2008, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 1225/CĐ-TTg yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố ven biển tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương hướng dẫn ngư dân làm các thủ tục nhận hỗ trợ theo quy định, trước hết là hỗ trợ về kinh phí mua dầu.

Để khắc phục tình trạng triển khai thực hiện chậm chủ trương hỗ trợ ngư dân vượt khó khăn phát triển sản xuất theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 30/7/2008, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1225/CĐ-TTg yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố ven biển tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương hướng dẫn ngư dân làm các thủ tục nhận hỗ trợ theo quy định, trước hết là hỗ trợ về kinh phí mua dầu theo nguyên tắc: thủ tục đơn giản, thuận tiện, phù hợp với thực tiễn và trình độ của cộng đồng ngư dân, không được thêm các điều kiện khác. Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương thực hiện hỗ trợ ngư dân, bảo đảm nhanh gọn, nhất là về thủ tục hành chính.

Công điện được đăng Công báo ngày 11/8/2008.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article