Ngày 25/7/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 41/2008/QĐ-BTC quy định về việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động, giải thể nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục, cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động, tài chính, tài sản, giáo viên, nhân viên và trẻ em, thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm; áp dụng đối với trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thuộc loại hình tư thục.

Ngày 25/7/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 41/2008/QĐ-BTC quy định về việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động, giải thể nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục, cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động, tài chính, tài sản, giáo viên, nhân viên và trẻ em, thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm; áp dụng đối với trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thuộc loại hình tư thục - cơ sở giáo dục mầm non do tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục mầm non tư thục.

Quyết định được đăng Công báo ngày 11/8/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 1447/1994/QĐ-BGD&ĐT ngày 2/6/1994 về việc ban hành Quy chế trường, lớp mầm non tư thục và các văn bản khác về giáo dục mầm non, Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article