Ngày 21/7/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020 - căn cứ pháp lý cho các ngành chức năng của Nhà nước quản lý nguồn khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng nhằm sử dụng một cách có hiệu quả, đúng mục đích, phát triển bền vững ngành công nghiệp xi măng.

Ngày 21/7/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020 - căn cứ pháp lý cho các ngành chức năng của Nhà nước quản lý nguồn khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng nhằm sử dụng một cách có hiệu quả, đúng mục đích, phát triển bền vững ngành công nghiệp xi măng.

Quyết định nêu quan điểm về thăm dò khoáng sản, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên và phát huy các nguồn lực để thăm dò, khai thác khoáng sản làm xi măng; nội dung quy hoạch; các giải pháp để thực hiện quy hoạch, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ỏ Việt Nam đến năm 2020. Các tổ chức, cá nhân tham gia thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm xi măng phai chấp hành theo đúng trình tự, quy định xin cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm nguyên liệu xi măng trong Luật Khoáng sản quy định và Nghị định số 160/2005/NDD-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ, thường xuyên đầu tư về khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả trong các khâu thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng, tránh lãng phí tài nguyên khoáng sản.

Quyết định được đăng Công báo ngày 5/8/2008 (các số từ 439-442) và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article