Phòng thí nghiệm trọng điểm là một loại hình tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, được Nhà nước đầu tư trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại để đi đầu trong triển khai các nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng và phát triển công nghệ.

Ngày 8/7/2008, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 08/2008/QĐ-BKHCN về tổ chức, điều hành, quản lý, kiểm tra đánh giá phòng thí nghiệm trọng điểm.

Phòng thí nghiệm trọng điểm là một loại hình tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, được Nhà nước đầu tư trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại để đi đầu trong triển khai các nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng và phát triển công nghệ. Cơ quan chủ trì phòng thí nghiệm trọng điểm là các trường đại học trọng điểm, viện nghiên cứu đầu ngành, khu công nghệ cao, tổ chức kinh tế có tiềm lực mạnh hoặc tổ chức khoa học và công nghệ được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận qua tuyển chọn. Cơ quan chủ quản là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoặc tổ chức quản lý cấp trên trực tiếp của cơ quan chủ trì. Quyết định quy định về tổ chức, điều hành, quản lý, kiểm tra đánh giá phòng thí nghiệm trọng điểm

Quyết định được đăng Công báo ngày 3/8/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 01/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 31/1/2002 về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm trọng điểm.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article