Bộ Tài chính đã ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu giảm 50% mức thuế suất thuế nhập khẩu theo Biểu thuế ưu đãi đặc biệt CEPT của các nước ASEAN giai đoạn 2006-2013 và Danh mục hàng hóa không được giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo chương trình ưu đãi Việt Lào.

Bộ Tài chính đã ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu giảm 50% mức thuế suất thuế nhập khẩu theo Biểu thuế ưu đãi đặc biệt CEPT của các nước ASEAN giai đoạn 2006-2013 ban hành kèm theo Quyết định số 36/2008/QĐ-BTC tại Quyết định số 54/2008/QĐ-BTC ngày 15/7/2008 và Danh mục hàng hóa không được giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo chương trình ưu đãi Việt Lào.

Trường hợp hàng hóa không thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu giảm 50% mức thuế suất thuế nhập khẩu theo Biểu thuế ưu đãi đặc biệt CEPT của các nước ASEAN giai đoạn 2006-2013 thì áp dụng giảm 50% mức thuế suất ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC  ngày 20/12/2007, Quyết định số 17/2008/QĐ-BTC, Quyết định số 25/2008/QĐ-BTC,  Quyết định số 28/2008/QĐ-BTC, Quyết định số 29/2008/QĐ-BTC, Quyết định số 37/2008/QÐ-BTCvà các quyết định sửa đổi, bổ sung. Hàng hóa nhập khẩu được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 3 của Quyết định này, được thông quan qua các cửa khẩu tại Phụ lục I đính kèm Quyết định.

Quyết định được đăng Công báo ngày 1/8/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 30/2007/QĐ-BTC ngày 7/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article