Ngày 18/7/2008, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 18/2008/QĐ-BCT Quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ biểu giá phát điện áp dụng cho các nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo đấu nối với lưới điện quốc gia, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân mua, bán điện từ các nhà máy này.

Ngày 18/7/2008, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 18/2008/QĐ-BCT Quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ biểu giá phát điện áp dụng cho các nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo đấu nối với lưới điện quốc gia, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân mua, bán điện từ các nhà máy này.

Biểu giá chi phí tránh được được tính theo thời gian sử dụng trong ngày và các mùa trong năm, được quy định chi tiết tại Phụ lục I của Quyết định này. Biều giá  được xây dựng và công bố hàng năm cho mỗi giai đoạn 5 năm tiếp theo. Việc sử dụng Hợp đồng mua bán điện mẫu là bắt buộc trong mua bán điện áp dụng biểu giá chi phí tránh được giữa các nhà máy đủ điều kiện với bên mua..

Quyết định được đăng Công báo ngày 2/8/2008 và có hiệu lực thi hành từ 1/1/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article