Ngày 11/7/2008, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 24/2008/QĐ-BYT quy định về tổ chức và hoạt động của nhà thuốc bệnh viện.

Ngày 11/7/2008, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 24/2008/QÐ-BYT quy định về tổ chức và hoạt động của nhà thuốc bệnh viện.

Nhà thuốc bệnh viên là cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên bệnh viện, được tổ chức theo các hình thức nhà thuốc, quầy thuốc (chỉ được mở tại các bệnh viện trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương), cơ sở chuyên bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu. Giám đốc bệnh viện chịu trách nhiệm về hoạt động của nhà thuốc bệnh viện. Trong trường hợp liên doanh, liên kết thì giám đốc đơn vị hoặc cá nhân liên doanh, liên kết cùng chịu trách nhiệm về hoạt động của nhà thuốc bệnh viện. Mỗi nhà thuốc bệnh viện phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định tại Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/1/2007 hướng dẫn thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo Luật Dược và ngày 9/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược. Nhà thuốc bệnh viện thực hiện niêm yết giá thuốc theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2007/TTLT-BYT-BTC-BCT ngày 31/8/2007 và không được bán giá cao hơn giá niêm yết. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được mở cơ sở bán lẻ thuốc của chính doanh nghiệp theo quy định tại Nghị quyết số 76/2003/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới, Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 về việc công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.

Quyết định được đăng Công báo ngày 27/7/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article