Các tổ chức chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu chuyên ngành luật nếu có: ít nhất hai tư vấn viên pháp luật hoặc một tư vấn viên pháp luật và một luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hai luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động; có trụ sở làm việc thì  được thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật.

Ngày 16 tháng 7 năm 2008 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77/2008/NÐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu chuyên ngành luật. Các tổ chức này nếu có: ít nhất hai tư vấn viên pháp luật hoặc một tư vấn viên pháp luật và một luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hai luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động; có trụ sở làm việc thì  được thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật để thực hiện tư vấn pháp luật cho thành viên, hội viên, đoàn viên của tổ chức mình và cá nhân, tổ chức khác.

Trung tâm tư vấn pháp luật đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở của Trung tâm. Hồ sơ đăng ký hoạt động gồm: đơn đăng ký hoạt động, quyết định của tổ chức chủ quản về việc thành lập Trung tâm tư vấn, dự thảo quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm tư vấn, danh sách kèm hồ sơ của người được cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật, của luật sư làm việc theo hợp đồng cho Trung tâm tư vấn, giấy tờ xác nhận về trụ sở. Khi cấp Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, Sở Tư pháp đồng thời cấp thẻ Tư vấn viên pháp luật cho người có đủ điều kiện theo Điều 19 Nghị định này.

Hoạt động tư vấn của Trung tâm tư vấn pháp luật mang tính chất xã hội, không nhằm mục đích thu lợi nhuận. Ngoài hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí cho các đối tượng được quy định tại Điều 10 của Nghị định này, Trung tâm tư vấn pháp luật được thu thù lao đối với cá nhân, tổ chức khác có yêu cầu để bù đắp chi phí cho hoạt động của Trung tâm. Việc thu thù lao này do tổ chức chủ quản của Trung tâm quyết định.

Nghị định được đăng Công báo ngày 27/7/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; Nghị định số 65/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article