được Bộ Tài chính ban hành tại Quyết định số 55/2008/QĐ-BTC ngày 15/7/2008.

được Bộ Tài chính ban hành tại Quyết định số 55/2008/QÐ-BTC ngày 15/7/2008.

Quy chế quy định rõ về đối tượng và điều kiện dự thi lấy Thẻ thẩm định viên về giá, Hội đồng thi thẩm định viên về giá, việc tổ chức thi sát hạch đối với người có chứng chỉ hành nghề thẩm định giá do tổ chức nước ngoài có thẩm quyền cấp, việc cấp Giấy chứng nhận đạt kết quả kỳ thi và xét cấp Thẻ thẩm định viên về giá, các phụ lục về nội dung cơ bản các môn thi và giấy chứng nhận điểm thi.

Quyết định được đăng Công báo ngày 30/7/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 21/2004/QĐ-BTC ngày 24/2/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế cấp, sử dụng và quản lý Thẻ thẩm định viên về giá.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article