Ngày 21/7/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 104/2008/QĐ-TTg về mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gạo và phân bón xuất khẩu.

Ngày 21/7/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 104/2008/QĐ-TTg về mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gạo và phân bón xuất khẩu.

Căn cứ tình hình biến động của thị trường và giá cả mặt hàng gạo, phân bón từng thời kỳ, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh tăng hoặc giảm trong phạm vi 20% mức thuế tuyệt đối nêu trên. Trường hợp điều chỉnh vượt trên 20% mức thuế tuyệt đối quy định tại Điều 1 Quyết định này, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Quyết định được đăng Công báo ngày 30/7/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article