Ngày 2/7/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 40/2008/QĐ-BTTTT về định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008-2010 và Danh sách phân chia khu vực áp dụng định mức này đối với các huyện, xã thuộc vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article