Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được ủy quyền cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) theo quy định của pháp luật phải nộp phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa với mức 30.000 đồng/giấy.

Ngày 11/7/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 50/2008/QĐ-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được ủy quyền cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) theo quy định của pháp luật phải nộp phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa với mức 30.000 đồng/giấy (đối với các Mẫu A, D, E, S, AK, giấy chứng nhận quy trình Kimberley và các loại C/O khác). Đây là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước và đơn vị thu phí được sử dụng 100% tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc tổ chức cấp C/O.

Quyết định được đăng Công báo ngày 25/7/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, được sửa đổi bởi Quyết định số 75/2008/QĐ-BTC  ngày 10/9/2008; bãi bỏ Quyết định số 183/2000/QĐ-BTC ngày 14/11/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất khẩu và giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A sản phẩm giày dép.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article