Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan được có thẩm quyền cấp và thu hồi giấy phép phổ biến phim.

Ngày 9/7/2008, Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 49/2008/QÐ-BVHTTDLvề Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim.

Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan được có thẩm quyền cấp và thu hồi giấy phép phổ biến phim Cơ quan cấp giấy phép phổ biến phim có trách nhiệm cấp giấy phép trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản nêu rõ lý do. Quyết định quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định phim, tiêu chuẩn đánh giá xếp loại phim, lệ phí và thù lao thẩm định phim.

Quyết định được đăng Công báo ngày 25/7/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quy chế duyệt phim ban hành kèm theo Quyết định số 2455/QĐ-ĐA ngày 9/8/1997 và Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng duyệt phim cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2332/QĐ-ĐA ngày 2/8/1997 của Bộ Văn hóa-Thông tin.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article