Ngày 8/7/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 62/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Ngày 8/7/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 62/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là tổ chức tài chính nhà nước, có vốn điều lệ, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo đảm an toàn vốn và tự bù đắp chi phí, được miễn nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi. Thông tư hướng dẫn việc quản lý vốn và tài sản, thu nhập, chi phí, chênh lệch thu chi tài chính và trích lập các quỹ, chế độ kế toán, thống kê, kiểm toán và kế hoạch tài chính của Bảo hiểm tiền gửi.

Thông tư được đăng Công báo ngày 25/7/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, áp dụng từ năm tài chính 2008, thay thế Thông tư số 27/2001/TT-BTC ngày 27/4/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article