Để thống nhất quản lý công tác kế toán đối với Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước và nhằm đảm bảo phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp này, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 45/2008/QĐ-BTC ngày 27/6/2008 quy định chế độ kế toán áp dụng cho Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước.

Để thống nhất quản lý công tác kế toán đối với Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước và nhằm đảm bảo phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp này, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 45/2008/QĐ-BTC ngày 27/6/2008 quy định chế độ kế toán áp dụng cho Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước.

Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp (ban hành kèm Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006) với những sửa đổi, bổ sung tại Quy định này để tổ chức và thực hiện công tác kế toán về tài sản, nguồn vốn và các hoạt động của đơn vị mình. Các quy định tại Chế độ kế toán này áp dụng cho Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước và các đơn vị trực thuộc, phụ thuộc Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh vốn. Các đơn vị trực thuộc, công ty con của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác thì áp dụng chế độ kế toán phù hợp do Bộ Tài chính quy định.

Quyết định được đăng Công báo ngày 24/7/2008 (các số từ 418-420), có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng từ năm tài chính 2008. Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước phải tiến hành khóa sổ kế toán tại thời điểm 31/12/2007 để chuyển số dư các tài khoản kế toán cũ sang tài khoản kế toán mới từ ngày 1/1/2008 và hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo quy định của Chế độ kế toán ban hành theo Quyết định này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article