Theo Nghị định số 68/2009/NĐ-CP ngày 6/8/2009 của Chính phủ, khoản 7 Điều 4 của Nghị định số 37/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại được sửa đổi, bổ sung như sau: “Không được dùng thuốc chữa bệnh cho người, kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông để khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc”.

Theo Nghị định số 68/2009/NĐ-CP  ngày 6/8/2009 của Chính phủ, khoản 7 Điều 4 của Nghị định số 37/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại được sửa đổi, bổ sung như sau: “Không được dùng thuốc chữa bệnh cho người, kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông để khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc”.

Nghị định được đăng Công báo ngày 18/8/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article