Ngày 4/7/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 44/2008/QĐ-BTC về Quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

Ngày 4/7/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 44/2008/QĐ-BCT về Quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

Rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan là nguy cơ tiềm ẩn việc không tuân thủ pháp luật về hải quan trong thực hiện xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa và phương tiện vận tải, xuất nhập cảnh. Các nghiệp vụ hải quan được áp dụng Quy định này bao gồm: thủ tục hải quan, kiểm tra hải quan, giám sát hải quan, kiểm soát hải quan và kiểm tra sau thông quan, các hoạt động nghiệp vụ khác liên quan đến xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa và phương tiện vận tải, xuất nhập cảnh. Cơ quan Hải quan áp dụng quản lý rủi ro dựa trên việc thu thập, phân tích, đánh giá thông tin về tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải; các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài là đối tác hoặc có liên quan đến các hoạt động trên; hồ sơ hải quan, nơi xuất xứ hàng hóa nhập khẩu v.v…Cơ quan hải quan xây dựng hồ sơ quản lý doanh nghiệp và hồ sơ quản lý rủi ro để đánh giá mức độ chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh và quá cảnh hàng hóa, phương tiện vận tải. Các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp thông tin cho cơ quan hải quan theo quy định tại khoản 4 Điều 65 Luật Hải quan.

Quyết định được đăng Công báo ngày 20/7/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article