Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD về Quy chế  công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, áp dụng cho các phòng thí nghiệm thực hiện các thí nghiệm, cung cấp số  liệu thí nghiệm phục vụ công tác nghiên cứu, khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu chất lượng vật liệu và công trình xây dựng.

Ngày 1/7/2008, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 11/2008/QÐ-BXD về Quy chế  công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, áp dụng cho các phòng thí nghiệm thực hiện các thí nghiệm, cung cấp số  liệu thí nghiệm phục vụ công tác nghiên cứu, khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu chất lượng vật liệu và công trình xây dựng.

Quy chế gồm 5 chương: Quy định chung, Hồ sơ đăng ký công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, Đánh giá năng lực phòng thí nghiệm, Tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm, Quản lý hoạt động phòng thí nghiệm, Tổ chức thực hiện.

Quyết định được đăng Công báo ngày 19/7/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article