Ngày 11/7/2008, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN về Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ, điều chỉnh hoạt động đổi ngoại tệ của tổ chức làm Đại lý đổi ngoại tệ cho Tổ chức tín dụng được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

Ngày 11/7/2008, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN về Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ, điều chỉnh hoạt động đổi ngoại tệ của tổ chức làm Đại lý đổi ngoại tệ cho Tổ chức tín dụng được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam. Hoạt động đổi đồng tiền của nước có chung biên giới với Việt Nam thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác và không chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

Các tổ chức kinh tế thuộc mọi thành phần kinh tế có đủ các điều kiện quy định tại Điều 5 Quy chế này được làm đại lý đổi ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng và chỉ được hoạt động sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký Đại lý đổi ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn cấp. Đại lý đổi ngoại tệ chỉ được hoạt động dưới hình thức dùng đồng Việt Nam mua ngoại tệ tiền mặt của cá nhân và không được bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân lấy đồng Việt Nam (trừ các Đại lý đổi ngoại tệ đặt tại các khu cách ly ở các cửa khẩu quốc tế). Sau khi ký hợp đồng làm đại lý đổi ngoại tệ với tổ chức tín dụng, tổ chức ký hợp đồng sẽ gửi hồ sơ đăng ký cho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký Đại lý đổi ngoại tệ trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ. Đại lý đổi ngoại tệ phải bán toàn bộ số ngoại tệ mua được cho tổ chức tín dụng vào cuối mỗi ngày làm việc ngoài số ngoại tệ được để lại theo thỏa thuận với tổ chức tín dụng (tối đa không quá 2.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương). Đại lý đổi ngoại tệ phải niêm yết, thông báo công khai tỷ giá mua ngoại tệ tiền mặt với đồng Việt Nam tại địa điểm đặt Đại lý đổi ngoại tệ. Tỷ giá này được thực hiện theo thỏa thuận với tổ chức tín dụng và Đại lý đổi ngoại tệ trong hợp đồng đại lý giữa hai bên. Trong trường hợp phải thanh lý hợp đồng đại lý đổi ngoại tệ, tổ chức tín dụng phải thông báo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn biết trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày thanh lý hợp đồng để thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đổi ngoại tệ đã cấp và chấm dứt hoạt động đổi ngoại tệ của đại lý. Tổ chức tín dụng có hai đại lý đổi ngoại tệ vi phạm Quy chế này trong vòng 12 tháng sẽ không được ký kết hợp đồng Đại lý đổi ngoại tệ với các tổ chức khác trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát hiện sai lầm thứ hai. Nếu có 3 đại lý vi phạm quy định của Quy chế này trong vòng 12 tháng sẽ không được tiếp tục ký hợp đồng đại lý đổi ngoại tệ với các tổ chức khác.

Quyết định được đăng Công báo ngày 19/7/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 1216/2003/QĐ-NHNN ngày 9/10/2003 về việc ban hành Quy chế hoạt động của bàn đổi ngoại tệ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article