Ngày 1/7/2008, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 6/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

Ngày 1/7/2008, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 15/2008/QÐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 6/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho tổ chức, cá nhân để thực hiện một hoặc nhiều lĩnh vực hoạt động điệc lực như truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện, xuất nhập khẩu điện và tư vấn chuyên ngành điện lực. Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều khoản về điều kiện hoạt động của tổ chức, cá nhân bán buôn, bán lẻ điện; về hồ sơ cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện; hồ sơ đề nghị cấp phép để đưa toàn bộ nhà máy điện vào hoạt động thương mại; thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực v.v… Quyết định ban hành các phụ lục về Mẫu giấy phép phát điện từ 3MW trở lên, dưới 3MW, giấy phép truyền tải điện, giấy phép phân phối và bán lẻ điện, giấy phép bán buôn  điện, giấy phép tư vấn chuyên ngành điện.

Quyết định được đăng Công báo ngày 17/7/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article