Ngày 7/7/2008, Thủ tướng Chính phủ đã  phê duyệt Chiến lược phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 tại Quyết định số 89/2008/QĐ-TTg.

Ngày 7/7/2008, Thủ tướng Chính phủ đã  phê duyệt Chiến lược phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 tại Quyết định số 89/2008/QĐ-TTg.

Theo đó, phấn đấu đạt sản lượng than sạch khoảng 48-50 triệu tấn vào năm 2010, 60-65 triệu tấn vào năm 2015, 70-75 triệu tấn vào năm 2020 và trên 80 triệu tấn vào năm 2025. Phát triển chế biến than theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, các mỏ phải đáp ứng tiêu chuẩn về môi trường, đẩy mạnh việc đổi mới công nghệ trong công tác thăm dò, khai thác với phương châm tập trung, đồng bộ. Chiến lược đưa ra các giải pháp về tổ chức, tài chính, phát triển nguồn nhân lực, giải pháp khoa học –công nghệ để thực hiện Chiến lược. Việc huy động từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước thông qua các hình thức hợp tác, liên doanh, liên kết, cổ phần hóa các doanh nghiệp v.v... được  đẩy mạnh. Khuyến khích các doanh nghiệp ngành than huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán (phát hành trái phiếu, cổ phiếu, trái phiếu quốc tế), vay thương mại để đầu tư phát triển các dự án ngành than. Các doanh nghiệp ngành than được vay vốn tín dụng nhà nước, vốn ODA, vốn của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam và huy động các nguồn vốn khác để thực hiện các dự án xử lý môi trường. Đẩy mạnh cổ phần hóa các công ty sản xuất than,m tiến tới hình thành thị trường than theo hướng đa dạng hóa sở hữu và phương thức sản xuất, kinh doanh than. Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam chịu trách nhiệm chính về việc phát triển ngành than, cung cấp than trong nước và làm đầu mối phối hợp với các hộ tiêu thụ than lớn thực hiện việc nhập khẩu than cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất  nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Quyết định được đăng Công báo ngày 19/7/2008 và có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article