vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Quyết định số 77/2008/QĐ-BNN ngày 30/6/2008.

vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Quyết định số 77/2008/QĐ-BNN ngày 30/6/2008.

Khi tham gia các hoạt động thủy sản trên tàu cá, thuyền trưởng, máy trưởng phải có chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng hạng tương ứng với loại tàu cá. Thuyền viên là thợ máy tàu cá hạng tư phải có chứng chỉ nghiệp vụ thợ máy tàu cá kể từ ngày 1/1/2010. Các loại chứng chỉ tàu cá chỉ có giá trị sử dụng khi thuyền viên còn trong độ tuổi lao động theo quy định của Luật Lao động và chỉ được cấp cho người đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng và tốt nghiệp các kỹ thi tổ chức theo quy định của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định nói trên và không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Quyết định được đăng Công báo ngày 16/7/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article