Ngày 1/9/2008, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 26/2008/CT-TTg về tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.

Ngày 1/9/2008, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 26/2008/CT-TTg về tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.

UBND cấp tỉnh chỉ đạo rà soát việc cấp Giấy phép thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản đã cấp theo thẩm quyền, thu hồi các giấy phép , quyết định, văn bản đã ban hành không đúng thẩm quyền,  trình tự, thủ tục, hoàn thành việc khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của các Bộ, ngành liên quan.Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức rà soát nội dung quy định tại các giấy phép khai thác, quyết định giao khu vực khai thác mỏ, đăng ký khai thác mỏ đã được cấp, cho phép trước khi Luật Khoáng sảncó hiệu lực thi hành. Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an tiếp tục tăng cường kiểm tra việc tuân thủ các quy định của doanh nghiệp trong tiêu thụ, xuất khẩu khoáng sản, nhất là đối với quặng titan, quặng sắt, chì-kẽm, cromit, vàng, wonlfram, làm rõ tính hợp pháp về nguồn và chất lượng quặng xuất khẩu v.v…Tổ chức, cá nhân lập quy hoạch xây dựng khu dân cư tập trung, công trình cố định ở khu vực có tài nguyên khoáng sản đã được điều tra, đánh giá hoặc đã được thăm dò, phê duyệt trữ lượng  khoáng sản phải trình kèm ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản có thẩm quyền.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 10/2005/CT-TTg ngày 5/4/2005 của Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản, được đăng Công báo ngày 17/9/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article