Các doanh nghiệp khoa học và công nghệ đáp ứng các điều kiện về tỷ lệ doanh thu được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn 5 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo kể từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế

Ngày 18/6/2008, Liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Thông tư hướng dẫn việc thành lập mới doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) của tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp kết quả nghiên cứu KH&CN. Các tổ chức trên tiến hành thành lập doanh  nghiệp và đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp, sau đó tiến hành đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN tại Sở KH&CN cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi doanh nghiệp được thành lập. Tổ chức KH&CN có thể chuyển đổi một bộ phận hoặc toàn bộ tổ chức để thành lập doanh nghiệp KH&CN. Thông tư hướng dẫn cụ thể về quyền sử dụng đất, tài sản, chính sách đối với cán bộ, viên chức, việc sử dụng số tiền thu được từ việc bán cổ phần, bán phần vốn của Nhà nước khi chuyển đổi để thành lập doanh nghiệp KH&CN. Chi phí cho việc chuyển đổi để thành lập doanh nghiệp KH&CN thực hiện theo định mức như quy định đối với chi phí thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước.

Các doanh nghiệp KH&CN đáp ứng các điều kiện về tỷ lệ doanh thu quy định tại điểm 1.1 khoản 1 Mục III của Thông tư này được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn 5 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo kể từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế Trong thời gian được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, năm nào doanh nghiệp KH&CN không đủ điều kiện về tỷ lệ doanh thu  thì không được miễn giảm. Doanh nghiệp KH&CN được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, được hưởng các dịch vu tư vấn, đào tạo từ các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp của Nhà nước không phải trả phí dịch vụ, được thuê đất với giá thấp nhất trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tại địa phương nơi doanh nghiệp thuê đất, cơ sở hạ tầng.

Thông tư được đăng Công báo ngày 9/9/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article