Ngày 23/7/2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Thông tư số 04/2009/TT-BKH ban hành một số danh mục làm căn cứ thực hiện việc miễn, giảm thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng theo các quy định tại Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Ngày 23/7/2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Thông tư số 04/2009/TT-BKH hướng dẫn thực hiện một số quy định về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng.

Thông tư ban hành một số danh mục làm căn cứ thực hiện việc miễn, giảm thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng như Danh mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày  8/12/2008 để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 17 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng và khoản 14 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP nói trên; Danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng theo quy định tại điểm b khoản 11 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP, khoản 17 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng; Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu trong nước đã sản xuất được làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 12 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP; Danh mục nguyên liệu, vật tư phục vụ trực tiếp cho sản xuất sản phẩm phần mềm trong nước đã sản xuất được làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 13 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP; Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế nhập khẩu quy định tại khoản 14, khoản 16 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP. Trong quá trình sử dụng Danh mục, nếu có ý kiến không thống nhất giữa Hải quan với doanh nghiệp thì cơ quan Hải quan phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư địa phương xem xét để xử lý. Trường hợp tiếp tục còn vướng mắc thì Tổng cục Hải quan kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xenm xét quyết định hoặc sửa đổi danh muc.

Thông tư được đăng Công báo ngày 12/8/2009, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 827/2006/QĐ-BKH ngày 15/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article