Thương nhân xuất khẩu than có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện xuất khẩu than cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi thực hiện xuất khẩu than và chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính trung thực của số liệu, thông tin báo cáo.

Theo Thông tư số 05/2007/TT-BCT ngày 22/10/2007, thương nhân xuất khẩu than  ngoài việc có đủ điều kiện kinh doanh than theo quy định tại Thông tư số 04/2007/TT-BCT còn phải đáp ứng một trong các điều kiện sau: có giấy phép khai thác than, giấy phép chế biến than, có hợp đồng mua bán than hoặc hợp đồng ủy thác xuất khẩu than, có đủ chứng từ hợp lệ mua than. Đối với than nhập khẩu để xuất khẩu thì điều kiện đó là có đủ chứng từ hợp lệ chứng minh than xuất khẩu là than được nhập khẩu hợp pháp theo các quy định của pháp luật liên quan.

Thương nhân xuất khẩu than có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện xuất khẩu than cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi thực hiện xuất khẩu than và chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính trung thực của số liệu, thông tin báo cáo. Thông tư ban hành 2 phụ lục về Đăng ký kế hoạch xuất khẩu than và Danh mục, điều kiện và tiêu chuẩn chất lượng than xuất khẩu.

Thông tư  được đăng Công báo ngày 3/11/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế nội dung hướng dẫn xuất khẩu than mỏ quy định tại khoản 4 Mục II Thông tư số 02/2006/TT-BCN ngày 14/4/2006 của Bộ Công nghiệp.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article