Ngày 25 tháng 9 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2050 (Chiến lược) tại Quyết định số 1393/QĐ-TTg.

Ngày 25 tháng 9 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2050 (Chiến lược) tại Quyết định số 1393/QĐ-TTg.

Để thực hiện các mục tiêu của mình, Chiến lược xác định ba nhiệm vụ cơ bản trong: giảm cường độ phát thải khí nhà kính, thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; xanh hóa sản xuất; xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững.

Chiến lược xây dựng 8 giải pháp thực hiện, trong đó bao gồm:

- Có chính sách ưu đãi đối với nghiên cứu khoa học-công nghệ và phát triển, sản xuất, khuyến khích tiêu dùng các sản phẩm xanh/sinh thái; có chính sách để chuyển phần lớn hoạt động sản xuất và dịch vụ môi trường sang vận hành theo nguyên tắc thị trường từ hoạt động công ích, bao cấp.

- Khuyến khích doanh nghiệp áp dụng kỹ thuật và công nghệ cao, phù hợp để phát triển một số sản phẩm xanh truyền thống như dược thảo, nông lâm thủy sản sinh thái, thực phẩm, hàng tiêu dùng và dệt may từ nguyên vật liệu địa phương.

- Phát triển ngành công nghiệp tái chế hiện đại thân thiện với môi trường.

- Hỗ trợ kỹ thuật và tài chính để hiện đại hóa hoạt động tái chế ở các làng nghề. Đến năm 2020, loại bỏ các công nghệ cũ lạc hậu, độc hại đối với sức khỏe người lao động và gây ô nhiễm môi trường ở các làng nghề tái chế.

- Phát triển mạng lưới các trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ xanh, tổ chức hỗ trợ thương mại hóa, chuyển giao công nghệ xanh, sản xuất sạch hơn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Khuyến khích doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước đầu tư vào lĩnh vực phát triển kinh tế xanh, nhập khẩu, sử dụng và nội địa hóa công nghệ xanh.

- Khuyến khích tiêu dùng bền vững trong khu vực doanh nghiệp: khuyến khích doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm tài nguyên và hạn chế lãng phí năng lượng và tài nguyên; xây dựng hệ thống chứng nhận và dán nhãn sinh thái cho các sản phẩm xanh.

- Áp dụng một số công cụ kinh tế như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế và phí bảo vệ môi trường để điều chỉnh những hành vi tiêu dùng không hợp lý.

- Nhà nước ban hành cơ chế khuyến khích các tổ chức tài chính, doanh nghiệp – nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa – triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh theo tiêu chí tăng trưởng xanh.

- Hướng dẫn doanh nghiệp về cách thức tiếp cận các lựa chọn tài chính, công nghệ để thực hiện xanh hóa công nghiệp, nông nghiệp.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khu vực tư nhân và nhà nước trong hợp tác quốc tế thực hiện chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực.

Thành lập Ban điều phối triển khai Chiến lược trực thuộc Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu (Ban) để chỉ đạo thực hiện Chiến lược với các thành viên từ  Bộ  Kế hoạch và Đầu tư , Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Phó Thủ tướng Chính phủ là Trưởng Ban. Bộ máy giúp việc cho Ban được đặt tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan đầu mối về tăng trưởng xanh.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

                                                                   Phong Lâm

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article