Ngày 26 tháng 9 năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chương trình học phẩn Khởi tạo doanh nghiệp trong Chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp tại Thông tư số 34/2012/TT-BGDĐT.

Ngày 26 tháng 9 năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chương trình học phần Khởi tạo doanh nghiệp trong Chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp tại Thông tư số 34/2012/TT-BGDĐT.

Theo đó, “Khởi tạo doanh nghiệp” là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức chung trong chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp nhằm trang bị cho người học  kiến thức, kỹ năng trong quá trình khởi tạo doanh nghiệp và thúc đẩy ý tưởng, mong muốn khởi nghiệp kinh doanh trong bản thân người học. Chương trình học phần này được thực hiện từ năm học 2012-2013.

Nội dung chính của học phần “Khởi tạo doanh nghiệp”, bao gồm:

Chương 1: Cơ sở của khởi tạo doanh nghiệp (6 tiết)

Chương này sẽ cung cấp một số khái niệm về kinh doanh, doanh nghiệp và khởi tạo doanh nghiệp; các đặc trưng, tố chất, kỹ năng cần thiết, văn hóa và đạo đức trong kinh doanh; những yêu cầu và điều kiện để khởi nghiệp kinh doanh; ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến sự phát triển doanh nghiệp…

Chương 2: Lập kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh (17 tiết)

Nội dung Chương 2 bao gồm: Ý tưởng kinh doanh và ra quyết định khởi nghiệp kinh doanh; Nội dung chính của kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh (cấu trúc, nội dung và hình thức của bản kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh; kế hoạch về sản xuất, kinh doanh, nhân sự, tổ chức, tài chính, cơ sở vật chất, marketing; đánh giá hiệu quả và tính khả thi của kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh).

Chương 3 (7 tiết): Tổ chức thực hiện kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh (tổ chức các hoạt động kinh doanh, bộ máy điều hành kinh doanh, tạo lập và sử dụng các nguồn lực kinh doanh, tổ chức mạng lưới thông tin trong kinh doanh và kiểm soát quá trình thực hiện kinh doanh).

Với thời lượng 30 tiết, trong đó 14 tiết lý thuyết và 6 tiết thực hành, sau khi học học phần “Khởi tạo doanh nghiệp”, người học có khả năng xác định được các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của bản thân đối với việc khởi nghiệp kinh doanh; xây dựng và trình bày được bản kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh theo ý tưởng của mình và tổ chức thực hiện kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh v.v…

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng trường và ngành học, các trường xây dựng bài giảng phù hợp với mục tiêu và nội dung cơ bản của học phần theo Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 11 năm 2012.

Hồng Liên

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article