Ngày 24 tháng 9 năm 2012, Chính phủ đã ban hành  Nghị định số 72/2012/NĐ-CP về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.  Các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị phải tuân thủ theo quy định của Nghị đnh này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Ngày 24 tháng 9 năm 2012, Chính phủ đã ban hành  Nghị định số 72/2012/NĐ-CP về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.  Các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị phải tuân thủ theo quy định của Nghị đnh này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật   là việc các tổ chức, cá nhân bố trí, lắp đặt đường dây, cáp viễn thông, điện lực và chiếu sáng công cộng (gọi chung là đường dây, cáp); đường ống cấp nước, thoát nước, cấp năng lượng (gọi chung là đường ống) vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.   Công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung   là các công trình được xây dựng để bố trí, lp đặt đường dây, cáp và đường ống, bao gồm: Cột ăng ten; cột treo cáp (dây dẫn); công cáp; hào và tuy nen kỹ thuật; đường đô thị; hm đường bộ; hầm đường sắt; cống ngầm; cầu đường bộ và cu đường st.

Nghị định gồm 5 chương, 26 điều: Những quy định chung, Quy hoạch và đầu tư phát triển công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung, Sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, Trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức trong việc quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, Tổ chức thực hiện.

Theo đó, tổ chức, cá nhân sở hữu công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung có trách nhiệm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có đường dây, cáp và đường ống bố trí vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung đã xây dựng theo quy định.   Các tổ chức, cá nhân có đường dây, cáp và đường ống lắp đặt mới có trách nhiệm bố trí vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung đã xây dựng.

Ủy ban nhân dân các thành phố, thị xã, thị trấn theo phân cấp quản lý là chủ sở hữu công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.  Các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng đô thị mới, khu đô thị mới là chủ sở hữu, quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung đến khi bàn giao theo quy định.   Các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu công  trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung do mình bỏ vốn đầu tư xây dựng đến khi bàn giao theo quy định.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2012.

           Phong Lâm

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article