Theo báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012, Bộ Tài chính đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ tài chính – NSNN theo phân công của Chính phủ với một số kết quả tích cực.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012, Bộ Tài chính đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ tài chính – NSNN theo phân công của Chính phủ với một số kết quả tích cực.

Thực hiện việc thực hiện gia hạn, miễn, giảm thuế đã đạt được một số kết quả:

Đối với thuế giá trị gia tăng: đã gia hạn khoảng 11.000 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng các tháng 4,5 và 6/2012 cho trên 190.280 doanh nghiệp.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp: đã gia hạn 2.868 tỷ đồng nợ thuế cho khoảng 70.300 doanh nghiệp, trong đó, nợ thuế từ năm 2010 trở về trước chiếm khoảng 50%.

Đối với tiền thuê đất: đã giải quyết giảm 50% tiền thuê đất năm 2012 cho trên 2.400 doanh nghiệp, với số tiền giảm là 250 tỷ đồng.

Đối với thuế môn bài năm 2012 cho hộ đánh bắt hải sản và hộ làm muối: đã giải quyết miễn thuế và hoàn thuế (đối với các hộ đã thực hiện nộp thuế) khoảng 10 tỷ đồng cho 33.510 hộ.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đã trình và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép nâng mức tạm ứng thanh toán vốn cho các dự án đầu tư thuộc kế hoạch trong quý III/2012 và cho phép ứng trước kế hoạch vốn năm 2013, vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2013-2015, ban hành văn bản hướng dẫn các Bộ, cơ quan nganh bộ, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước về việc quản lý thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2012. Bộ Tài chính cũng đã có văn bản yêu cầu Kho bạc Nhà nước địa phương  thực hiện tốt công tác kiểm soát chi đầu tư theo đúng nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau”, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư trong việc hoàn tất các hồ sơ, thủ tục thanh toán vốn; đẩy nhanh tiến độ giải ngân…

Những tháng đầu năm 2012, tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ đạt thấp. Sau khi triển khai các biện pháp nêu trên, tình hình giải ngân vốn từ tháng 7 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Lũy kế 8 tháng đầu năm, vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước giải ngân đạt khoảng 59,9%  dự toán, vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân đạt khoảng 57,7% kế hoạch.

Bộ Tài chính cũng đã ban hành Quyết định số 1404/QĐ-BTC ngày 5/6/2012 về việc phân bổ 2.000 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn cho vay đầu tư cho việc đầu tư kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy hải sản và làng nghề nông thôn. Căn cứ mức phân bổ bổ sung nguồn vốn cho vay của Bộ Tài chính, đến nay tất cả các địa phương đã hoàn thành việc ký kết hợp đồng vay vốn tín dụng với Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Trong gần 3 tháng qua, Bộ Tài chính đã hoàn thành rất cơ bản các giải pháp về tài chính - NSNN đề ra trong Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ. Cùng với hệ thống các giải pháp khác (tiền tệ, thương mại...), các giải pháp tài chính - NSNN đã góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến bước đầu trong nền kinh tế ,   đáng chú ý là  tăng trưởng GDP quý sau cao hơn quý trước (Quý I tăng 4%, Quý II tăng 4,66%, dự kiến Quý III tăng 5,5 – 5,6%; 9 tháng tăng khoảng 4,8 -4,9%);  chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng dần qua các tháng; kim ngạch xuất khẩu duy trì ở mức cao;  chỉ số tồn kho đang từng bước giảm xuống...   cho thấy  các giải pháp quyết liệt của Chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đang phát huy hiệu quả.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article