Khoáng sản được phép xuất khẩu làm khoáng sản làm vật liệu xây dựng bao gồm: cát, đá vôi, đá ốp lát, đá hạt, đ á phiến lợp, đá phiến cháy , đ olomit, thạch anh, cao lanh, cao lanh Pyrophyllite.

Ngày 20 tháng  9 năm 2012, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 04/2012/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng và khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (sau đây gọi chung là khoáng sản làm vật liệu xây dựng); áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại Việt Nam (trừ trường hợp đưa khoáng sản làm vật liệu xây dựng từ nội địa vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu công trình trong khu phi thuế quan).

Khoáng sản được phép xuất khẩu làm khoáng sản làm vật liệu xây dựng bao gồm: cát, đá vôi, đá ốp lát, đá hạt, đ á phiến lợp, đá phiến cháy , đ olomit, thạch anh, cao lanh, cao lanh Pyrophyllite (Phụ lục 1 ban hành kèm Thông tư này).  Nếu k hoáng sản không thuộc danh mục được phép xuất khẩu nhưng trong những trường hợp đặc biệt cần thiết có nhu cầu xuất khẩu, thì Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Để khoáng sản được phép xuất khẩu làm vật liệu xây dựng, cần thỏa mãn các điều kiện sau:

- Là các mặt hàngthuộc   Phụ lục 1 nêu trên.

- Không thuộc danh mục khoáng sản làm vật liệu xây dựng không được phép xuất khẩu ban hành tại Phụ lục 2 của Thông tư này (trừ khoáng sản tạm nhập, tái xuất).

- Có nguồn gốc: a) Khoáng sản được khai thác từ các mỏ có giấy phép khai thác còn hiệu lực tại thời điểm khai thác do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyển cấp phép; b) Khoáng sản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tịch thu và phát mại có chứng từ hợp lệ mua hoặc đấu giá; c) Khoáng sản tạm nhập, tái xuất hoặc nhập khẩu để chế biến và xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Luật Thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trường hợp này, doanh nghiệp phải có Tờ khai nhập khẩu chứng minh khoáng sản đã chế biến để xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu.

Trường hợp doanh nghiệp tự khai thác và chế biến khoáng sản hoặc được ủy quyền khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản: để chứng minh nguồn gốc khoáng sản, doanh nghiệp phải có bản sao công chứng giấy phép khai thác khoáng sản và giấy chứng nhận đầu tư dự án chế biến khoáng sản.

Trường hợp doanh nghiệp mua khoáng sản để chế biến xuất khẩu: phải có bản sao công chứng các giấy phép khai thác khoáng sản, hoá đơn thuế giá trị gia tăng và giấy chứng nhận đầu tư dự án chế biến khoáng sản của bên bán. Nếu doanh nghiệp nhập khẩu khoáng sản để chế biến và xuất khẩu: Doanh nghiệp phải có Tờ khai nhập khẩu chứng minh khoáng sản đã chế biến để xuất khẩu được sản xuất từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu.

Đối với doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hoạt động xuất khẩu khoáng sản mua khoáng sản đã qua chế biến để xuất khẩu: Doanh nghiệp phải có hợp đồng mua bán, bản sao công chứng các giấy phép khai thác khoáng sản, hoá đơn thuế giá trị gia tăng và giấy chứng nhận đầu tư dự án chế biến khoáng sản của bên bán.

Doanh nghiệp xuất khẩu khoáng sản phải lập báo cáo gửi UBND cấp tỉnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư này trước ngày 15 tháng 1 hàng năm. Ngoài việc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước liên quan để phục vụ cho công tác quản lý, doanh nghiệp xuất khẩu phải báo cáo đột xuất về tình hình xuất khẩu khoáng sản.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6 tháng 11 năm 2012 và thay thế Thông tư số 18/2009/TT-BXD  ngày 30/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng  (Hồng Liên).

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article