Ngày 25/6/2009, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 15/2009/TT-BCT quy định tiêu chuẩn trình độ, năng lực của Giám đốc điều hành mỏ; áp dụng để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, ký hợp đồng, gia hạn hợp đồng và miễn nhiệm Giám đốc điều hành mỏ do tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản rắn theo quy định của pháp luật về khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng, làm nguyên liệu sản xuất xi măng, dầu khí và các loại nước nóng, nước khoáng thiên nhiên) cử ra để trực tiếp điều hành các hoạt động khai thác khoáng sản.

Ngày 25/6/2009, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 15/2009/TT-BCT quy định tiêu chuẩn trình độ, năng lực của Giám đốc điều hành mỏ; áp dụng để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, ký hợp đồng, gia hạn hợp đồng và miễn nhiệm Giám đốc điều hành mỏ do tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản rắn theo quy định của pháp luật về khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng, làm nguyên liệu sản xuất xi măng, dầu khí và các loại nước nóng, nước khoáng thiên nhiên) cử ra để trực tiếp điều hành các hoạt động khai thác khoáng sản.

Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản không được tiến hành hoạt động khai thác khoáng sản nếu không có Giám đốc điều hành mỏ có đủ tiêu chuẩn trình độ, năng lực quy định tại Thông tư này. Giám đốc điều hành mỏ phải đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn và tiêu chuẩn về năng lực quản lý, điều hành quy định tại Điều 3 của Thông tư. Việc huấn luyện về kỹ thuật khai thác mỏ do Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Sở Công thương các tỉnh, thành phố chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có chức năng đào tạo, huấn luyệ tổ chức thực hiện (Điều 6). Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản phải gửi hồ sơ thông báo việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hoặc ký hợp đồng lao động thuê Giám đốc điều hành trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ ngày ký Quyết định bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng về Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công thương hoặc về Sở Công thương các tỉnh, thành phố nơi có hoạt động khai thác để theo dõi, kiểm tra. Hồ sơ gồm: sơ yếu lý lịch, quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động thuê Giám đốc điều hành mỏ, bản sao hợp lệ các văn bằng, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận bồi dưỡng năng lực quản lý, điều hành và các văn bằng, chứng chỉ khác liên quan (nếu có). Đối với Giám đốc điều hành mỏ là người nước ngoài, ngoài việc đảm bảo các tiêu chuẩn quy định nêu tại Điều 3 của Thông tư còn phải được pháp luật Việt Nam cho phép cư trú và làm việc tại Việt Nam.

Thông tư được đăng Công báo ngày 6/7/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Giám đốc điều hành mỏ đã được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hoặc ký hợp đồng, gia hạn hợp đồng lao động trước khi Thông tư này có hiệu lực thuộc diện phải huấn luyện theo quy định tại Điều 6 của Thông tư nhưng chưa qua huấn luyện thì phải được huấn luyện trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article