Ngày 23/6/2009, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 08/2009/TT-BGTVT hướng dẫn những nguyên tắc chung về hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự.

Ngày 23/6/2009, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 08/2009/TT-BGTVT hướng dẫn những nguyên tắc chung về hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự.

Người điều khiển phải có biển hiệu hoặc trang phục do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định để nhận biết với các đối tượng tham gia giao thông khác. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể phạm vi, tuyến đường hoạt động, thời gian hoạt động đối với từng loại phương tiện để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự vận chuyển hành khách, hàng hóa trong phạm vi địa phương nào phải tuân theo các quy định của địa phương đó.

Thông tư được đăng Công báo ngày 23/6/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Thông tư số 03/2002/TT-BGTVT ngà 27/2/2002 hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển khách, hàng.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article