Mức thuế suất thuế xuất khẩu của mặt hàng quặng Apatit thuộc nhóm 2510 quy định tại Danh mục sửa đổi Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được điều chỉnh từ mức 10% xuống mức 7%.

Theo Thông tư số 121/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính, mức thuế suất thuế xuất khẩu của mặt hàng quặng Apatit thuộc nhóm 2510 quy định tại Danh mục sửa đổi Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC  ngày 26/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi được điều chỉnh từ mức 10% xuống mức 7%.

Thông tư được đăng Công báo ngày 28/6/2009, có hiệu lực và áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu đăng ký với cơ quan hải quan sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article