Ngày 28/5/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 20/2009/TT-BTTTT quy định về báo cáo thống kê và điều tra thống kê dịch vụ bưu chính công ích để xác định sản lượng, giá cước bình quân và mức độ sai khác của báo cáo thống kê; áp dụng đối với Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc báo cáo thống kê và điều tra thống kê dịch vụ bưu chính công ích.

Ngày 28/5/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 20/2009/TT-BTTTT quy định về báo cáo thống kê và điều tra thống kê dịch vụ bưu chính công ích để xác định sản lượng, giá cước bình quân và mức độ sai khác của báo cáo thống kê; áp dụng đối với Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc báo cáo thống kê và điều tra thống kê dịch vụ bưu chính công ích. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tham gia điều tra thống kê theo quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thông tư được đăng Công báo ngày 15/6/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article