Ngày 22/5/2009, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 12/2009/TT-BCT về thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN, được ký ngày 26/2/2009 tại Hội nghị cấp cao lần thứ 14 tại Cha-am, Thái Lan giữa các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Ngày 22/5/2009, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 12/2009/TT-BCT về thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN, được ký ngày 26/2/2009 tại Hội nghị cấp cao lần thứ 14 tại Cha-am, Thái Lan giữa các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Thông tư hướng dẫn thủ tục cấp C/O, trách nhiệm của người đề nghị cấp C/O, tổ chức cấp C/O, đăng ký hồ sơ thương nhân, hồ sơ đề nghị cấp C/O, tổ chức quản lý việc cấp C/O. Thông tư ban hành 2 Phụ lục về Quy tắc xuất xứ và Quy tắc cụ thể mặt hàng.

Thông tư được đăng Công báo ngày 26/6/2009 (các số từ 307-314), có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 19/2008/QĐ-BCT ngày 24/7/2008 ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article