Nhà nước có chính sách trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các lĩnh vực tài chính; mặt bằng sản xuất; đổi mới, nâng cao năng lực công nghệ, trình độ kỹ thuật; xúc tiến mở rộng thị trường; tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia kế hoạch mua sắm, cung ứng dịch vụ công; thông tin và tư vấn; trợ giúp phát triển nguồn nhân lực; vườn ươm doanh nghiệp.

Ngày 30/6/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 56/2009/NÐ-CP quy định các chính sách trợ giúp và quản lý nhà nước về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ và vừa theo quy mô tổng nguồn vốn hoặc số lao động bình quân (trong đó tiêu chí tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên), phân chia theo 3 khu vực ngành nghề kinh doanh: nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ. Với doanh nghiệp siêu nhỏ, chỉ có một tiêu chí để xem xét: số lao động từ 10 người trở xuống (ở tất cả các ngành). Với doanh nghiệp nhỏ, tùy theo ngành nghề, số lao động là từ trên 10 người đến 50 người, tổng nguồn vốn từ 10 tỷ đồng trở xuống (đối với ngành công nghiệp và xây dựng), từ trên 10 lao động đến 200 lao động, tổng nguồn vốn từ 20 tỷ đồng trở xuống (đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp và xây dựng). Với doanh nghiệp vừa, số lao động từ trên 50 người đến 100 người, tổng nguồn vốn từ trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng (trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ), số lao động từ trên 200 người đến 300 người, tổng nguồn vốn từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng (trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp và xây dựng).

Nhà nước có chính sách trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các lĩnh vực tài chính; mặt bằng sản xuất; đổi mới, nâng cao năng lực công nghệ, trình độ kỹ thuật; xúc tiến mở rộng thị trường; tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia kế hoạch mua sắm, cung ứng dịch vụ công; thông tin và tư vấn; trợ giúp phát triển nguồn nhân lực; vườn ươm doanh nghiệp. Nhà nước khuyến khích thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa, thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh dành quỹ đất và thực hiện các biện pháp khuyến khích xây dựng các khu, cụm công nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh hoặc di dời ra khỏi nội thành, nội thị. Chính phủ và UBND cấp tỉnh dành tỷ lệ nhất định cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện các hợp đồng hoặc đơn đặt hàng để cung cấp một số hàng hóa, dịch vụ công. Nhà nước khuyến khích thành lập vườn ươm doanh nghiệp để thực hiện hỗ trợ có thời hạn doanh nghiệp trong giai đoạn khởi sự theo quy trình và có hệ thống thông qua việc cung cấp cho các doanh nghiệp được ươm tạo khônggian, các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh và các nguồn lực cần thiết nhằm giúp các doanh nghiệp hiện thực hóa, thương mại hóa các ý tưởng kinh doanh và công nghệ.

Các cơ quan quản lý nhà nước về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Trung tâm xúc tiến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các tổ chức trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa khác. Cục Phát triển doanh nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo 4 nội dung: xây dựng hoặc tham gia xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, định hướng mục tiêu, tiêu chí, lĩnh vực trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa; tập huấn nâng cao năng lực cho các bộ làm công tác trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa, năng lực cho hệ thống trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu mối hợp tác quốc tế về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; phối hợp, tổ chức cung cấp thông tin cần thiết cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; làm nhiệm vụ thư ký thường trực của Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2009 và thay thế Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article