Dịch vụ bưu chính công ích gồm dịch vụ bưu chính  phổ cập (dịch vụ thư cơ bản có khối lượng đơn chiếc đến 2 kg, gồm cả bưu thiếp, chiều từ Việt Nam đến các nước và ngược lại, thư trong nước) và dịch vụ thư bưu chính bắt buộc (dịch vụ bưu chính được cung cấp theo yêu cầu của Nhà nước nhằm phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh mang tính khẩn cấp và các dịch vụ bưu chính bắt buộc khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ).

Ngày 27/5/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 17/2009/TT-BTTTT quy định chi tiết thi hành Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg  ngày 22/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.

Dịch vụ bưu chính công ích gồm dịch vụ bưu chính  phổ cập (dịch vụ thư cơ bản có khối lượng đơn chiếc đến 2 kg, gồm cả bưu thiếp, chiều từ Việt Nam đến các nước và ngược lại, thư trong nước) và dịch vụ thư bưu chính bắt buộc (dịch vụ bưu chính được cung cấp theo yêu cầu của Nhà nước nhằm phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh mang tính khẩn cấp và các dịch vụ bưu chính bắt buộc khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ).

Nhà nước khoán trợ cấp cho Bưu chính Việt Nam duy trì mạng bưu chính công cộng để cung ứng dịch vụ bưu chính công ích theo nguyên tắc giảm dần theo từng năm. Tỷ lệ tự bù đắp chi phí duy trì hoạt động của mạng bưu chính công cộng từ các hoạt động kinh doanh ngoài hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính của Bưu chính Việt Nam tăng dần qua các năm. Năm 2008, tỷ lệ này là 40%,  từ năm 2009, mỗi năm tăng thêm tối thiểu 4% so với năm trước liền kề. Mức trợ cấp bằng (= ) chi phí duy trì hoạt động của mạng bưu chính công cộng để cung ứng dịch vụ bưu chính công ích cộng (+) lợi nhuận cung ứng dịch vụ bưu chính công ích năm trừ (–) doanh thu dịch vụ bưu chính công ích. Mức trợ cấp cho Bưu chính Việt Nam được xem xét điều chỉnh trong các trường hợp chế độ tiền lương tối thiểu đối với doanh nghiệp nhà nước, giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập và giá cước phát hành các loại báo, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ bưu chính công ích, quy định về mức lợi nhuận cung ứng dịch vụ bưu chính công ích được nhà nước điều chỉnh.

Thông tư ban hành mẫu Báo cáo kế hoạch kinh doanh của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, Báo cáo kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, Kế hoạch tài chính đảm bảo cung ứng dịch vụ bưu chính công ích của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, Báo cáo tình hình thực hiện cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, Báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, Báo cáo chất lượng cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.

Thông tư được đăng Công báo ngày 14/6/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article