Theo Thông tư số 13/2009/TT-BKHCN ngày 30/5/2009 của Bộ Khoa học và công nghệ, các chủ đầu tư, các cơ quan, tổ chức thẩm định báo cáo đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân và các tổ chức tư vấn có liên quan phải xem xét các tiêu chí bảo đảm an toàn đối với địa điểm nhà máy điện hạt nhân ngay trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư (giai đoạn tiền khả thi).

Theo Thông tư số 13/2009/TT-BKHCN ngày 30/5/2009 của Bộ Khoa học và công nghệ, các chủ đầu tư, các cơ quan, tổ chức thẩm định báo cáo đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân và các tổ chức tư vấn có liên quan phải xem xét các tiêu chí bảo đảm an toàn đối với địa điểm nhà máy điện hạt nhân ngay trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư (giai đoạn tiền khả thi). Đó là các tiêu chí:  i) đứt gãy, động đất, núi lửa; ii) địa kỹ thuật và nền móng; iii) khí tượng cực đoan; iv) ngập lụt; v) ảnh hưởng đối với nhà máy điện hạt nhân do hoạt động của con người gây ra; vi) ảnh hưởng của bức xạ đối với cộng đồng dân cư; vii) nguồn nước làm mát và điện cấp cho hoạt động của nhà máy.

Thông tư được đăng Công báo ngày 14/6/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày  6/7/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article