Đối tượng nộp phí bán đấu giá cổ phần là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có cổ phần được chào bán đấu giá theo quy định của pháp luật. Mức thu phí bán đấu giá cổ phần áp dụng tại Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Giao dịch chứng khoán là 0,3% trên tổng giá trị cổ phần thực tế bán được và tối đa không vượt quá 300 triệu đồng/1 cuộc bán đấu giá cổ phần.

Theo Thông tư số 82/2009/TT-BTC ngày 27/4/2009 của Bộ Tài chính, phí bán đấu giá cổ phần được áp dụng đối với việc bán đấu giá cổ phần tại Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Giao dịch chứng khoán và các tổ chức được phép tổ chức bán đấu giá cổ phần theo quy định của pháp luật.

Đối tượng nộp phí bán đấu giá cổ phần là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có cổ phần được chào bán đấu giá theo quy định của pháp luật. Mức thu phí bán đấu giá cổ phần áp dụng tại Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Giao dịch chứng khoán là 0,3% trên tổng giá trị cổ phần thực tế bán được và tối đa không vượt quá 300 triệu đồng/1 cuộc bán đấu giá cổ phần. Mức thu phí bán đấu giá cổ phần áp dụng tại các tổ chức được phép tổ chức bán đấu giá cổ phần do các bên tự thỏa thuận, nhưng không vượt quá 0,3% trên tổng giá trị cổ phần thực tế bán được. Các công ty đăng ký bán đấu giá cổ phần phải nộp toàn bộ phí bán đấu giá theo quy định cho Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Giao dịch chứng khoán và các tổ chức được phép tổ chức bán đấu giá cổ phần sau khi hoàn tất đợt bán đấu giá. Phí bán đấu giá cổ phần là khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước. Đơn vị thu phí có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định đối với số phí thu được và có quyền quản lý, sử dụng số tiền thu phí sau khi đã nộp thuế.

Thông tư được đăng Công báo ngày 10/5/2009, có hiệu lực thi hành kể sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng, công khaiu chế độ thu phí không quy định tại Thông tư  này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định về phí, lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC nói trên, Thông tư  số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article