Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm trích tối thiểu 2% doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hằng năm để đóng vào Quỹ. Việc đóng góp vào Quỹ được thực hiện từ năm tài chính 2009.

Ngày 25/5/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 103/2009/TT-BTC quy định việc quảnlý, sử dụng, thanh quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Quỹ bảo hiểm cơ giới được quản lý tập trung tại Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, có tài khoản riêng tại ngân hàng thương mại và được sử dụng con dấu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm trích tối thiểu 2% doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hằng năm để đóng vào Quỹ. Việc đóng góp vào Quỹ được thực hiện từ năm tài chính 2009. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm báo cáo đầy đủ doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cho Bộ Tài chính, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam trước ngày 31 tháng 3 hàng năm.

Thông tư quy định cụ thể về nội dung chi, mức chi của Quỹ; tổ chức, quản lý và điều hành quỹ; lập dự toán, kế toán, quyết toán Quỹ v.v...Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm cử đại diện tham gia Hội đồng quản lý Quỹ, Ban điều hành Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ và phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam thực hiện việc quản lý, sử dụng Quỹ bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và đúng mục đích; báo cáo đầy đủ doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cho Bộ Tài chính Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và thực hiện đóng góp Quỹ theo đúng quy định tại Thông tư này; lập và gửi Bộ Tài chính các báo cáp thống kê, báo cáo nghiệp vụ theo quý, năm.

Thông tư được đăng Công báo ngày 14/6/2009 và có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article