Chủ hàng có nhu cầu nhập khẩu trâu, bò từ hai nước trên vào Việt Nam phải đăng ký kiểm dịch nhập khẩu với Cục Thú y theo quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 8/3/2006 và Thông tư số 11/2009/TT-BNN về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y.

Ngày 28/5/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò làm giống, để giết mổ từ các nước Lào và Campuchia vào Việt Nam.

Chủ hàng có nhu cầu nhập khẩu trâu, bò từ hai nước trên vào Việt Nam phải đăng ký kiểm dịch nhập khẩu với Cục Thú y theo quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 8/3/2006 và Thông tư số 11/2009/TT-BNN về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y. Trâu, bò nhập khẩu chỉ được phép sử dụng với mục đích giết mổ. Toàn bộ số trâu, bò được thu gom phải được đưa vào nơi nuôi cách ly kiểm dịch tại khu vực thuộc các xã biên giới và đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y đối với nơi cách ly kiểm dịch. Cục Thú ý xem xét và chỉ định nơi cách ly kiểm dịch, cơ quan thú y thực hiện việc kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y nơi cách lý và kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò. Thời gian nuôi cách ly kiểm dịch là 15 ngày. Nếu quá thời hạn trên thì Chi cục Thú y phải thông báo cho chủ hàng biết lý do.

Thông tư được đăng Công báo ngày 14/6/2009 và có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article