Ngày 21/52009, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 09/2009/TT-BXD quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp.

Ngày 21/52009, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 09/2009/TT-BXD quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về việc áp dụng quy chuẩn nước thải theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 88/2007/NĐ-CP nói trên; việc xác định, giao chủ đầu tư công trình thoát nước; việc lấy ý kiến thảo thuận của Bộ Xây dựng theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Nghị định số 88/2007/NĐ-CP; hợp đồng quản lý, vận hành theo quy định tại Điều 28 của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP; đấu nối  hộ thoát nước vào hệ thống thoát nước theo quy định tại Điều 41 của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP; miễn trừ đấu nối hộ thoát nước vào hệ thống thoát nước theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Nghị định số 88/2007/NĐ-CP; hợp đồng dịch vụ thoát nước; phân biệt và áp dụng phí thoát nước theo Nghị định số 88/2007/NĐ-CP và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo Nghị định số 63/2003/NĐ-CP của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và Nghị định số 04/2007/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP; lập và trình phương án phí thoát nước theo quy định tại khoản 1 Điều 55 của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP.

Thông tư được đăng Công báo ngày 19/6/2009, được áp dụng thống nhất trên cả nước và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/7/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article