Hàng hóa xuất khẩu hợp pháp được xuất khẩu qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu. Riêng đối với hàng hóa là tài nguyên, khoáng sản thì Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cho phép xuất khẩu trên cơ sở có sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Công thương.

Ngày 3/6/2009, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 13/2009/TT-BCT quy định xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu đã có đủ các lực lượng hải quan, biên phòng, kiểm dịch và cơ sở kỹ thuật bảo đảm quản lý nhà nước. Đối với các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu nêu trên, chỉ cho phép hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới theo quy định hiện hành.

Hàng hóa xuất khẩu hợp pháp được xuất khẩu qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu. Riêng đối với hàng hóa là tài nguyên, khoáng sản thì Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cho phép xuất khẩu trên cơ sở có sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Công thương. Hàng hóa nhập khẩu phải thuộc Danh mục hàng hóa quy định tại Phụ lục I và Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này sau khi có quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh  (đối với 13 loại hàng hóa trong Danh mục quy định tại Phụ lục I), quyết định của  Chủ tịch UBND tỉnh trên cơ sở đồng ý bằng văn bản của Bộ Công thương (đối với 4 loại hàng hóa trong Danh mục quy định tại Phụ lục II).

Thông tư được đăng Công báo ngày 17/6/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article