Về nguyên tắc, Chính phủ chỉ phát hành trái phiếu quốc tế để huy động vốn đầu tư cho các công trình trọng điểm của quốc gia, các dự án đầu tư có hiệu quả, có khả năng trả nợ. Các doanh nghiệp trực tiếp phát hành trái phiếu quốc tế phải tuân thủ nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn huy động được từ việc phát hành trái phiếu.

Ngày 4/6/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/NĐ-CP về phát hành trái phiếu quốc tế, điều chỉnh hoạt động vay, trả nợ nước ngoài thông qua hình thức phát hành trái phiếu ra thị trường tài chính quốc tế của Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam.

Về nguyên tắc, Chính phủ chỉ phát hành trái phiếu quốc tế để huy động vốn đầu tư cho các công trình trọng điểm của quốc gia, các dự án đầu tư có hiệu quả, có khả năng trả nợ. Các doanh nghiệp trực tiếp phát hành trái phiếu quốc tế phải tuân thủ nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn huy động được từ việc phát hành trái phiếu.

Trái phiếu quốc tế chỉ được phát hành khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 6 của Nghị định như có đề án phát hành trái phiếu được thẩm định và phê duyệt bởi các cấp có thẩm quyền, trị giá phát hành trái phiếu quốc tế phải nằm trong tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài của quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hàng năm, các chương trình dự án được xác định là trọng điểm quốc gia hoặc các dự án đầu tư được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định v.v…Trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra thị trường vốn quốc tế có các hình thức sau: trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh của Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp không có bảo lãnh của Chính phủ.. Đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp phát hành trái phiếu có bảo lãnh Chính phủ, doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng đề án phát hành trái phiếu, trình cơ quan chủ quản hoặc Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên phê duyệt và gửi Bộ Tài chính hồ sơ để thẩm định. Đối với những doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp nhà nước phát hành trái phiếu không có bảo lãnh của Chính phủ, việc thẩm định đề án phát hành thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động và tự chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật. Sau khi đề án phát hành được phê duyệt, doanh nghiệp triển khai việc chuẩn bị và thực hiện việc phát hành theo trình tự quy định tại Điều 7 Nghị định này: lựa chọn tổ chức ngân hàng bảo lãnh phát hành, lựa chọn các tư vấn pháp lý, hoàn thiện hồ sơ phát hành, tổ chức quảng bá và thực hiện phát hành, hoàn tất giao dịch phát hành. Sau khi phát hành, doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo kết quả phát hành cho cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đợt phát hành và Bộ Tài chính. Kết thúc năm tài chính, các doanh nghiệp phát hành được bảo lãnh Chính phủ hoặc vay lại nguồn vốn quốc tế của Chính phủ lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán toàn bộ các báo cáo tài chính năm về việc sử dụng nguồn vốn trái phiếu quốc tế và gửi cho Bộ Tài chính chậm nhất là 15 ngày sau khi có biên bản kiểm toán.

Nghị định được đăng Công báo ngày 17/6/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/7/2009. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article