Ngày 3/6/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 3/6/2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Ngày 3/6/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 19/2008/QH12  ngày 3/6/2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn về giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện được mua, được thừa kế, được tặng cho và sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài; trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; xử lý vi phạm và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 3/6/2008 của Quốc hội ngày 11/5/2009 về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà tại Việt Nam.

Nghị định áp dụng đối với cá nhân nước ngoài (là người không có quốc tịch Việt Nam) thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1,2,3,4 Điều 2 của Nghị quyết số 19/2008/QH12 nói trên mua, nhận, tặng, cho, nhận thừa kế và sở hữu nhà ở tại Việt Nam; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoặc doanh nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại để trực tiếp quản lý theo quy định của pháp luật Việt Nam) không có chức năng kinh doanh bất động sản thuộc diện được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam quy định tại khoản 5 Điều 2 của Nghị quyết số 19/2008/QH12. Nghị định ban hành các mẫu Đơn đề nghi cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Mẫu công văn của Sở xây dựng báo cáo về việc mua nhà ở, Mẫu công văn báo cáo về việc cá nhân nước ngoài bán căn hộ.

Nghị định được đăng Công báo ngày 17/6/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article