Nguồn kinh phí đóng bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp được hướng dẫn tại Thông tư số 96/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính.

Nguồn kinh phí đóng bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp được hướng dẫn tại Thông tư số 96/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính.

Thông tư áp dụng đối với các đơn vị sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp, cơ quan chức năng liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp.

Thông tư được đăng Công báo ngày 5/6/2009, có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article