Các tổ chức tín dụng (ngân hàng thương mại, công ty tài chính) thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay ngắn hạn, trung hạn bằng đồng Việt Nam của khách hàng (hộ gia đình, chủ trang trại, cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp vay vốn để mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn).

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất vay vốn mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn tại Thông tư số 09/2009/TT-NHNN ngày 5/5/2009.

Các tổ chức tín dụng (ngân hàng thương mại, công ty tài chính) thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay ngắn hạn, trung hạn bằng đồng Việt Nam của khách hàng (hộ gia đình, chủ trang trại, cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp vay vốn để mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn). Thời hạn hỗ trợ lãi suất tối đa là 24 tháng kể từ ngày giải ngân vốn vay đối với khoản vay để mua máy móc, thiết bị cơ khí, phương tiện phục vụ sản xuất, chế biến nông nghiệp và máy vi tính, 12 tháng đối với khoản vay để mua sản phẩm vật tư nông nghiệp và vật liệu xây dựng để làm nhà ở. Đối với khoản vay để mua máy móc, thiết bị cơ khí, phương tiện phục vụ sản xuất, chế biến nông nghiệp và máy vi tính: mức tiền vay tối đa bằng 100% giá trị hàng hóa (riêng đối với máy vi tính, mức tiền vay tối đa không quá 5 triệu đồng/chiếc); mức hỗ trợ lãi suất là 100% lãi suất tiền vay.  Đối với khoản vay để mua sản phẩm vật tư nông nghiệp và vật liệu xây dựng để làm nhà ở: mức tiền vay tối đa bằng 100% giá trị hàng hóa nhưng không vượt quá 7 triệu đồng/ha; mức hỗ trợ lãi suất là 4%/năm lãi suất tiền vay. Đối với vật liệu xây dựng các loại để làm nhà ở: mức tiền vay tối đa bằng 100% giá trị hàng hóa nhưng không vượt quá 50 triệu đồng; mức lãi suất hỗ trợ là 4%/năm lãi suất tiền vay.

Thông tư quy định cụ thể về hồ sơ vay vốn được hỗ trợ lãi suất, phương thức thực hiện hỗ trợ lãi suất, quy trình và trách nhiệm của khách hàng vay, ngân hàng thương mại, công ty tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND xã phường thị trấn.

Thông tư được đăng Công báo ngày 18/5/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article