Mức phạt tiền thấp nhất là 10.000.000 đồng (doanh nghiệp bảo hiểm không nộp tiền hoặc sử dụng tiền ký quỹ trái với quy định của pháp luật,...), mức cao nhất là 70.000.000 đồng (doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không tuân thủ quy tắc, điều khoản, biểu phí đã được Bộ Tài chính phê chuẩn; có một cổ đông là cá nhân sở hữu vượt quá 10% vốn điều lệ,...).

Ngày 5/5/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm chỉ bị xử phạt hành chính một lần. Thời hiệu xử phạt là 2 năm, kể từ ngày cá nhân hoặc tổ chức có hành vi vi phạm hành chính. Nếu quá thời hạn trên thì không bị xử phạt nhưng vẫn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm,cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu hình thức xử phạt chính là phạt tiền. Mức phạt tiền thấp nhất là 10.000.000 đồng (doanh nghiệp bảo hiểm không nộp tiền hoặc sử dụng tiền ký quỹ trái với quy định của pháp luật,...), mức cao nhất là 70.000.000 đồng (doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không tuân thủ quy tắc, điều khoản, biểu phí đã được Bộ Tài chính phê chuẩn; có một cổ đông là cá nhân sở hữu vượt quá 10% vốn điều lệ,...). Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung (tịch thu toàn bộ các khoản thu từ việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính mà có, tịch thụ tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính, thu hồi hoặc tước quyền sử dụng Giấy phép thành lập và hoạt động có thời hạn, phạm vi hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm) hoặc có thể bị áp dụng một hoặc các biện pháp khắc phục hậu quả (buộc đình chỉ chức danh đã được doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm bổ nhiệm, buộc phải thu hồi các khoản tiền đã chi, đã bồi thường trái quy định của pháp luật v.v…). Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định tại Chương VI Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 2/7/2002 và Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chínhngày 2/4/2008. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính được công bố công khai trên website của Bộ Tài chính, trang thông tin Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và báo cáo thường niên thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Nghị định được đăng Công báo ngày 14/4/2009, có hiệu lực thi hành kể sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ khản 2 mục III Thông tư số 23/2008/TT-BLĐTBXH, khoản 2 mục TTT Thông tư số 24/2008/TT-BLĐTBXH  ngày 20/10/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article